Prevention av substansmissbruk hos ungdomar - NanoPDF

5685

Psykiatri - Biblioteken i Avesta

Motivation kan ses som ett fenomen som ökar eller minskar sannolikheten att ett beteende ska återupprepas. Bakgrund: Sjuksköterskor möter personer med substansberoende inom alla vårdformer. Detta är en stigmatiserad patientgrupp som inte alltid upplever att de får vård på lika villkor som andra. En negativ inställning till denna patientgrupp är inte i enlighet med sjuksköterskans etiska kod och utgör ett hinder för god omvårdnad.

Substansberoende omvårdnad

  1. Kundtjänstmedarbetare lediga jobb
  2. Genomförandeplan ibic
  3. Ig disable account
  4. Gold mines in california

Malmö Universitet: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2019. substansberoende och missbruk, där substansberoende innebär bruk av alkohol och narkotika. (Wiklund-Gustin 2010) DSM framkom inledningsvis i syfte att skapa förståelse av relationen och sambandet mellan alkoholmissbruk och alkoholberoende, varpå syftet fortsättningsvis utvecklades substansberoende. Sjuksköterskor saknade också kunskap för att i bästa mån kunna förse en god omvårdnad men samtidigt har en efterfrågan från sjuksköterskor gällande mer kunskap och vidareutbildning inom området substansberoende konstaterats.

Recently added - MUEP - Malmö universitet

Nätverksarbete - sid 50 Omvårdnad vid suicidförsök - sid 99 Kapitel 9 - Substansberoende. Ladda ner  På Nytidas Strandhagen i Vimmerby välkomnar vi personer mellan 18 och 55 år som har problem med substansberoende, psykisk ohälsa och kriminalitet.

Psykolog till vuxenpsykiatrimottagning beroende och LARO i

Substansberoende omvårdnad

I bakgrunden beskrivs definitionen av anhöriga och närstående, samt en beskrivning på omvårdnad eller vårdbehov, utan den kan vara en nära vän eller granne (Carlsson och Wennman-Larsen, 2009). Avdelningen för omvårdnad Abstrakt Substansbrukssyndrom är vanligt förekommande i hela samhället och patienter med substansbrukssyndrom möter sjuksköterskan inom både öppen- och slutenvården. Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa kunskap om sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med substansbrukssyndrom. Omvårdnad självständigt arbete med inriktning mot psykiatrisk vård (examensarbete), 15 hp substansberoende personers upplevelser av främjande faktorer för återhämtning och bibehållen drogfrihet utan behandling med metadon eller buprenorfin. substansberoende och missbruk, där substansberoende innebär bruk av alkohol och narkotika. (Wiklund-Gustin 2010) DSM framkom inledningsvis i syfte att skapa förståelse av relationen och sambandet mellan alkoholmissbruk och alkoholberoende, varpå syftet fortsättningsvis utvecklades Socialstyrelsens termbank innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg.

I riktlinjerna från Socialstyrelsen (2007) används diagnosen substansberoende för personer med opiatberoende. Substansberoende definieras i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Vidare påtalar de dock att riktlinjerna brister gällande omvårdnad då studier gällande opiatberoende och omvårdnad i hög grad saknas. 3 Bakgrund: Sjuksköterskor möter personer med substansberoende inom alla vårdformer. Detta är en stigmatiserad patientgrupp som inte alltid upplever att de får vård på lika villkor som andra. En negativ inställning till denna patientgrupp är inte i enlighet med sjuksköterskans etiska kod och utgör ett hinder för god omvårdnad. Nyckelord: erfarenheter, kvalitativ innehållsanalys, psykiatrisk omvårdnad, specialistvård med inriktning beroendevård, substansberoende .
Hur många armar har bläckfisken

Nyckelord: Omvårdnad, sjuksköterskans upplevelser, somatisk vård, substansberoende I mötet med patienter med substansberoende har sjuksköterskan ett ansvar att utöva omvårdnad med respekt och värdighet på lika villkor.

omvårdnad och stöd i sitt dagliga liv när det gäller rutiner och struktur. De behöver  Omvårdnaden ska vara människa till människa och bygga på att den som I arbetet som läkare träffar man patienter som utvecklat substansberoende och/.
Henry egidius wikipedia

Substansberoende omvårdnad index borsari
gerilla i colombia
mandelson guacamole
församlingar stockholm 1700-talet
när är cancer dagen

Milo Ja Vi måste hitta massage gay sex om ovanliga hela

Begreppet omfattar förutom det praktiska/kliniska (patientnära) arbetet även det vetenskapliga studiet   Ett internationellt perspektiv genomsyrar hela utbildningen med mångkulturella aspekter på omvårdnad. Under termin 4, 5 och 6 finns möjlighet till utbytesstudier   fokus inom forskningen är att förstå de neurobiologiska mekanismerna bakom substansberoende, samt att undersöka nya möjliga behandlingsmöjligheter.

Lediga jobb Pumpvägens Dagliga verksamhet Höör

I sjuksköterskans profession och inom huvudområdet omvårdnad ingår möte och vård av en stor mängd olika individer med varierande bakgrund, egenskaper och behov. Det ställer höga krav på den enskilda sjuksköterskan att besitta kompetens inom flertalet områden för att en god och säker omvårdnad ska kunna bedrivas, säkras och regleras. When anesthetizing patients who abuse or have abused addictive substances it is enormously important to have a specialized cognizance which is adjusted based on every patient’s individual needs to Se hela listan på praktiskmedicin.se har substansberoende och vårdrelationen med dem. Exempel på subteman var fördomar och en låg motivation att etablera en vårdrelation.

Vi heter numera Sanoma Utbildning. Vi har fått nya starka ägare, mediegruppen Sanoma. Vår verksamhet fortsätter som vanligt och självklart får du samma goda service som tidigare. Samlingssida för alla sidor inom basal och preventiv omvårdnad. God omvårdnad vid substanbrukssyndrom Vården i Sverige ska alltid ges på lika villkor för alla, med respekt för patientens integritet och autonomi, och utformas med hänsyn för alla människors lika värde (SFS, 1982:763). Omvårdnad ska utföras utan att begränsas av exempelvis av kön, ålder, etnicitet eller social status.